Wydział Promocji Handlu i InwestycjiAmbasady RP w Zagrzebiu

Strona główna

Przewodnik po rynku

Rejestracja działalności gospodarczej

Dla ułatwienia rejestracji spółek handlowych lub działalności rzemieślniczej utworzony został w Chorwacji serwis HITRO.HR. Jest to instytucja tzw. „jednego okienka", ułatwiająca załatwienie wszelkich formalności na jednym miejscu. Poniżej zostało przedstawione tłumaczenie zawartych na tej stronie informacji. Wersja w języku chorwackim i angielskim - obie interaktywne - dostępne są na stronie (http://www.hitro.hr).

Serwis administracji państwowej HITRO.HR jest serwisem Rządu Republiki Chorwacji przeznaczonym do umożliwienia szybszej komunikacji między obywatelami i podmiotami gospodarczymi i administracją państwową. Został stworzony w celu podniesienia poziomu usług administracji państwowej poprzez zwiększenie szybkości, skuteczności, elastyczności i przejrzystości jej pracy. HITRO.HR w jednym miejscu umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji i usług. W punktach HITRO.HR w Agencji Finansowej (FINA, www.fina.hr/) - można łatwiej i szybciej zarejestrować spółkę handlową lub działalność rzemieślniczą. Serwis HITRO.HR świadczy także usługi przez Internet, dostępne z własnego biura czy domu przez 24 godziny na dobę, wtedy, gdy to najbardziej potrzebne. Na razie w punktach HITRO.HR Agencji Finansowej (FINA) możliwe jest zarejestrowanie spółki handlowej z ograniczoną odpowiedzialnością oraz działalności rzemieślniczej, a w przyszłości większość spraw, które dotychczas załatwiane były we własnym zakresie w urzędach administracji państwowej, Agencja Finansowa (FINA) załatwia sama, umożliwiając w ten sposób szybko i w jednym miejscu uzyskać potrzebne zezwolenia, wyciągi, dowody rejestracji, itp.

Aby uzyskać dane adresowe punktów HITRO.HR, należy na stronie  http://www.hitro.hr/  wybrać miasto z listy miast lub wskazać miasto na załączonej tam mapie.

Jak założyć spółkę handlową przy pomocy HITRO.HR

 

Jak założyć spółkę handlową

Krok pierwszy - Nazwa spółki  Najpierw należy wybrać nazwę spółki. Pracownicy serwisu HITRO.HR sprawdzą w bazie danych czy spółka o identycznej lub podobnej nazwie już istnieje. Z tego powodu istotnym jest, aby oprócz wybranej nazwy, przygotować również nazwy alternatywne. Przy wyborze nazwy spółki można skorzystać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://https/sudreg.pravosudje.hr 

 

Uwaga - W związku z wejściem w życie z dn. 1 stycznia 2011 roku Ustawy o obszarach i siedzibach sądów (NN 144/10),  w chwili obecnej HITRO.HR nie jest w stanie zweryfikować nazwy firm podczas zakładania spółki z o.o. W tej sprawie należy skontaktować się z właściwym Sądem Gospodarczym:

Trgovački sud Zagreb  http://www.tszg.hr/

Trgovački sud Split  www.sudovi.pravosudje.hr/tssp/index.php?linkID=1

Trgovački sud Osijek www.sudovi.pravosudje.hr/tsos/

Trgovački sud Zadar  www.tszd.hr/kontakti/kontakti.html

Trgovački sud Bjelovar  www.sudovi.pravosudje.hr/tsbj/index.php?linkID=1

Trgovački sud u Varaždinu www.sudovi.pravosudje.hr/tsbj/index.php?linkID=1

W przypadku, gdy Państwo wnoszą do spółki kapitał zakładowy w formie pieniężnej, pracownik HITRO.HR dokona dla Państwa rejestracji on-line poprzez usługę e-Tvrtka.

 

Krok drugi - Notariusz

Wniosek w sprawie rejestracji w Rejestrze Sądowym (formularz Po) i inne załączniki do wniosku muszą być poświadczone przez notariusza. Do poświadczenia potrzebne są dokumenty osobiste - dowód osobisty lub paszport (obowiązkowo dotyczy obcokrajowców). Obowiązkowa jest obecność wszystkich założycieli oraz innych osób, których podpisy powinny być poświadczone przez notariusza. Spis notariuszy można znaleźć na stronie internetowej  Chorwackiej Izby Notarialnej: http://www.hjk.hr/Default.aspx?tabid=66

Spis załączników do wniosku (załączniki oznaczone symbolem „X" wymagają poświadczenia przez notariusza):

 • 1. wniosek o wpis do rejestru - formularz Po (X)
 • 2. akt założycielski spółki (X)
 • 3. decyzja o wyborze członków zarządu (X)
 • 4. spis członków założycieli
 • 5. spis członków upoważnionych do reprezentowania spółki
 • 6. oświadczenie członków upoważnionych do reprezentowania spółki o przyjęciu reprezentacji (X)
 • 7. spis dyrektorów lub spis członków zarządu (X)
 • 8. spis członków rady nadzorczej, o ile spółka ma radę nadzorczą
 • 9. podpisy członków rady nadzorczej, o ile spółka ma radę nadzorczą (X)
 • 10. decyzja o wyborze prokurenta, o ile spółka ma prokurenta (X)
 • 11. podpis prokurenta, o ile spółka ma prokurenta (X)
 • 12. decyzja o wyborze adresu spółki (X)
 • 13. uzasadnienie nazwy firmy, o ile chodzi o starą nazwę
 • 14. potwierdzenie o wpłacie kapitału założycielskiego
 • 15. potwierdzenie o wniesionej opłacie sądowej za wniosek i decyzję pierwszejinstancji owpisie do Rejestru Sądowego Sądu Gospodarczego orazzaświadczenie o dokonaniu przedpłaty na pokrycie kosztów opublikowania tego wpisu w dzienniku urzędowym Narodne novine.

Po sporządzeniu poświadczeń notariusz skieruje dokumenty drogą elektroniczną do biura HITRO.HR

 

Krok trzeci - Złożenie dokumentacji i wpłaty opłat

Wniosek o wpis do Rejestru Sądowego ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, które zostały poświadczone przez notariusza, należy złożyć w punkcie serwisu HITRO.HR. Wpłaty opłat sądowych i kapitału początkowego można dokonać w filiach Agencji Finansowej (FINA). Po dokonaniu opłat, pracownik HITRO.HR skompletuje dokumentację dotyczącą rejestracji i przekaże ją do właściwego Sądu Gospodarczego drogą elektroniczną (e-Tvrtka). Jeśli przekazana dokumentacja jest prawidłowa i kompletna, pracownicy Sądu Gospodarczego dokonają wpisu Państwa spółki do Rejestru Sądowego oraz przekażą do biura HITRO.HR zaświadczenie o założeniu działalności gospodarczej i potwierdzenie o osobistym numerze identyfikacyjnym (OIB) Państwa nowo powstałej firmy.

W punktach HITRO.HR należy wypełnić i złożyć formularz RPS, na podstawie którego, otrzymuje się Zaświadczenie o klasyfikacji podmiotu gospodarczego wg Narodowej Klasyfikacji Działalności Chorwackiego Urzędu Statystycznego (przydzielenie numeru MB - Matični broj - odpowiednik polskiego REGON-u i kodu podstawowej działalności). Wszystkie potrzebne formularze można bezpłatnie otrzymać w punktach serwisu HITRO.HR.

 

Krok czwarty - Odebranie dokumentacji i założenie konta bankowego

Dokument wpisu do Rejestru Sądowego oraz Zaświadczenie o klasyfikacji podmiotu gospodarczego wg Narodowej Klasyfikacji Działalności Chorwackiego Urzędu Statystycznego z wpisanym numerem MB należy odebrać w punkcie serwisu HITRO.HR. Po odebraniu dokumentacji należy przygotować pieczątkę i założyć konto bankowe w celu dokonania przelewu kapitału początkowego spółki na konto bankowe spółki. Wykonanie pieczątki można zlecić w punkcie serwisu HITRO.HR. Konto bankowe można założyć także w punkcie serwisu HITRO.HR (ale tylko w tych bankach, dla których Agencja Finansowa zakłada konta bankowe lub pośredniczy w tych operacjach). Obowiązkowe zgłoszenie spółki, właścicieli oraz pracowników do systemu ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego (HMZO i HZZO) można dokonać elektronicznie w punktach serwisu HITRO.HR (E-Mirovinsko i E-Zdravstveno).

 

WAŻNE! Po zarejestrowaniu w Rejestrze Sądowym i Rejestrze Chorwackiego Urzędu Statystycznego spółkę należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym (właściwym dla miejsca siedziby spółki) w celu wpisu do rejestru podatników podatku dochodowego oraz VAT. Należy przedłożyć dowód rejestracji w Rejestrze Sądowym, Zaświadczenie o klasyfikacji podmiotu gospodarczego wg Narodowej Klasyfikacji Działalności Chorwackiego Urzędu Statystycznego i wzory podpisów.

Lista banków w Chorwacji dostępna jest na stronie Chorwackiego Banku Narodowego HNB www.hnb.hr/supervizija/o-bankama/h-vise-o-bankama.pdf

E - Tvrtka (E - Firma) -  jest nową usługą, która pozwoli na on-line rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym w postaci pieniężnej z każdej Kancelarii Notarialnej i biura  HITRO.HR na terenie Republiki Chorwacji w każdym Sądzie Gospodarczym.

Na stronie internetowej HITRO.HR (www.hitro.hr/Default.aspx?sec=72) można znaleźć wzory następujących formularzy bankowych:

 • 1. Wniesienie depozytu założycielskiego → Uplata osnivačkog pologa
 • 2. Opłaty sądowe → Troškovi sudske pristojbe
 • 3. Koszty publikacji ogłoszenia w dzienniku urzedowym „Narodne novine" → Troškovi objave oglasa u NN
 • 4. Opłaty za wpis do Rejestru Jednostek Gospodarczych → Troškovi upisa uRegistar poslovnih subjekata
 • 5. Koszty rejestracji części jednostki gospodarczej w Rejestrze → Troškovi prijave dijela poslovnog subjekta u Registar

Szczegółowe informacje na temat usługi e-Tvrtka można znaleźć w języku angielskim na

stronie internetowej HITRO.HR (www.hitro.hr/Default.aspx?sec=73), jak również informacje

o następujących usługach oferowanych w serwisie HITRO.HR: E-Katastar, E-REGOS, E-

Porezna, E-Mirovinsko, E-Zdravstveno i FINA E-Kartica.

E-Katastar (E-Kataster) - Przeglądarka danych katastralnych, która umożliwia dostęp do chorwackiej centralnej bazy istniejących danych katastralnych prowadzonej w Centralnym Biurze Państwowego Urzędu Geodezyjnego. 

E-REGOS (E- Chorwacki Centralny Rejestr Ubezpieczonych) - Usługa E-REGOS w serwisie HITRO.HR przeznaczona jest dla wszystkich, którzy są zobowiązani do złożenia formularza R-Sm.

E-Porezna (E-Podatek) - jest nową usługą, która wszystkim podatnikom (osobom fizycznym i prawnym) w Republice Chorwacji umożliwia proste, szybkie i bezpieczne dostarczanie danych zawartych w deklaracji podatkowej i formularzach podatkowych.

E-Zdravstveno (E-Zdrowotne), E-Mirovinsko (E-Emerytalne) są usługami serwisu HITRO.HR, które oferują klientom możliwość zgłoszenia spółki, właścicieli oraz pracowników do systemu ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego w formie elektronicznej.

FINA E-kartica (FINA E-karta) jest wielofunkcyjną kartą elektroniczną typu „smart" umożliwiającą przedsiębiorcom bezpieczne i wygodne prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak rozpocząć działalność rzemieślniczą

Krok pierwszy - Wybór działalności rzemieślniczej

Działalność rzemieślnicza oznacza samodzielne i ciągłe prowadzenie dopuszczonej prawem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w celu osiągnięcia zysku w produkcji, obrocie lub świadczeniu usług na rynku.

Rodzaje działalności rzemieślniczej

Działalność rzemieślnicza wolna - która nie jest uwarunkowana złożeniem egzaminu zawodowego lub egzaminu mistrzowskiego.

Działalność rzemieślnicza wiązana - warunkiem prowadzenia jest złożenie egzaminu zawodowego lub egzaminu mistrzowskiego.

Działalność rzemieślnicza koncesjonowana - można wykonywać tylko na podstawie koncesji wydanej przez właściwe ministerstwo.

Krok drugi - Przygotowanie dokumentacji

Wszystkie potrzebne formularze i dowody wpłaty można bezpłatnie otrzymać w punktach serwisu HITRO.HR. Pracownicy serwisu HITRO.HR pomogą Państwu wypełnić formularze i dowody wpłaty potrzebne do rejestracji działalności rzemieślniczej. Wszystkich potrzebnych wpłat można dokonać w filiach Agencji Finansowej - FINA.

Krok trzeci - Dostarczanie dokumentacji i wpłaty opłat

Osoba fizyczna, która spełniła wszystkie warunki do prowadzenia działalności rzemieślniczej staje się rzemieślnikiem po wpisaniu do Rejestru  Rzemieślników. Decyzję o wpisie do Rejestru i dokument potwierdzający zawód rzemieślnika można odebrać w punkcie serwisu HITRO.HR. Po odebraniu tego dokumentu należy wykonać pieczątkę i założyć konto bankowe.

Wykonanie pieczątki można zlecić w punkcie serwisu HITRO.HR. Konto bankowe można założyć w punkcie serwisu HITRO.HR (ale tylko w tych bankach, dla których Agencja Finansowa zakłada konta bankowe lub pośredniczy w tych operacjach). Po wpisie działalności do Rejestru, rzemieślnik jest zobowiązany do rozpoczęcia działalności w ciągu 12 miesięcy, z tym, że najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem działalności powinien zgłosić jej rozpoczęcie.

 

Zgłoszenia do systemu ubezpieczenia zdrowotnego (HZZO) można uzgodnić i dokonać elektronicznie w punkcie serwisu HITRO.HR.

WAŻNE! W ciągu 8 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności rzemieślniczej, działalność tę należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym (właściwym dla miejsca siedziby działalności rzemieślniczej) w celu wpisu do rejestru podatników. Aby rozpocząć prowadzenie działalności rzemieślniczej, prowadzący obiekty gastronomiczne, handlowcy, przewoźnicy i inni rzemieślnicy, których dotyczą specjalne przepisy, przed rozpoczęciem prowadzenia działalności rzemieślniczej powinni uzyskać świadectwo spełnienia  podstawowych warunków technicznych dla wybranego obiektu lub koncesję na prowadzenie działalności rzemieślniczej bądź zezwolenie na pracę.

UWAGA: Procedura zakładania działalności rzemieślniczej może się różnić w niektórych punktach, zależnie od wybranej miejscowości. Aby uzyskać potrzebne informacje, prosimy o kontakt z najbliższym punktem serwisu HITRO.HR.

Podstawowe warunki techniczne

Krok pierwszy

Po zarejestrowaniu spółki w Sądzie Gospodarczym lub po zgłoszeniu działalności rzemieślniczej poprzez wpis do Rejestru Rzemieślników, a przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowej, turystycznej lub transportowej, należy od właściwych urzędów uzyskać świadectwo spełnienia podstawowych warunków technicznych oraz innych warunków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ustalenia podstawowych warunków technicznych dokonują wojewódzkie urzędy administracji państwowej we wszystkich miastach Chorwacji, a w Zagrzebiu Wydział do Spraw Gospodarki Miasta Zagrzebia.

Wszelkich informacji o tych urzędach w pozostałych miastach Chorwacji, wymaganej dokumentacji oraz opłatach można uzyskać w języku angielskim na stronie internetowej http://www.hitro.hr/Default.aspx?sec=67

Krok drugi

Po ustaleniu, do którego urzędu należy się zwrócić i ustaleniu wysokości opłat administracyjnych za zgłoszenie wybranej działalności, należy zebrać wymaganą dokumentację dotyczącą tej działalności i przeznaczenia obiektu, w którym działalność będzie prowadzona.

Wszystkich opłat można dokonać w urzędach HITRO.HR. 

Pracownicy HITRO  pomogą Państwu przy wypełnianiu wniosków.

Potrzebne dokumenty

•a.    Wniosek + opłaty administracyjne (można kupić w Agencji Finansowej - FINA lub w sklepach NARODNE NOVINE)

•b.   Decyzja Sądu Gospodarczego o wpisie spółki do Rejestru Sądowego (dla osób prawnych) lub decyzja o wpisie do Rejestru Rzemieślników (dla osób fizycznych).

•c.    Dowód posiadania prawa do dysponowania obiektem:

 • 1. Umowa wynajmu pomieszczenia
 • 2. Akt własności

•d.   Zaświadczenie o spełnieniu warunków przewidzianych dla pomieszczeń, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza, wymaganych przez prawo budowlane:

 • 1. Zezwolenie na użytkowanie
 • 2. Pozwolenie na budowę lub
 • 3. Zaświadczenie Miejskiego Urzędu Katastru i Geodezji, w przypadku, gdyobiekt został zbudowany przed 15.02.1968 r. (stan na dzień dzisiejszy)

•e.    Dokument potwierdzający wykształcenie

 • 1. Świadectwo o ukończeniu szkoły średniej
 • 2. Świadectwo o przygotowaniu zawodowym do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej (dotyczy także niektórych innych działalności określonych prawem)

•f.     Dokumenty kontroli stanu technicznego:

 • 1. Protokół kontroli prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznych
 • 2. Protokół pomiarów efektywności systemu wentylacyjnego
 • 3. Oświadczenie inspektora sanitarnego o zastosowaniu środków ochrony przed hałasem
 • 4. Oświadczenie o stanie zanieczyszczenia powietrza przez szkodliwe emisje (dlaobiektów gastronomicznych)
 • 5. Wyniki badania wody pitnej ( w przypadku obiektu, w którym rozpoczynana jest działalność lub gdy obiekt nie był używany przez ponad pół roku)
 • 6. Protokół kontroli szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacji (dlaobiektów, wktórych rozpoczynana jest działalność)
 • 7. Protokół kontroli szczelności zbiorników na ścieki (dla obiektów umieszczonych naterenach niepodłączonych do systemu kanalizacji publicznej)
 • 8. Plan przewidywanego obrotu na najbliższe trzy lata (tylko dla agencji turystycznych rozpoczynających działalność)

Wszelkie informacje o instytucjach wydających wyżej wymienione dokumenty można znaleźć na stronie internetowej http://www.hitro.hr/.

Krok trzeci

Po uzyskaniu wymaganej dokumentacji, wypełniony wniosek z załączonymi dokumentami i dowodami dokonanych opłat administracyjnych należy przekazać właściwemu Wydziałowi do Spraw Podstawowych Warunków Technicznych.

Wydział powołuje Kierownika Komisji oraz Komisję, którzy na terenie obiektu sprawdzą realizację podstawowych warunków.

Zaświadczenie o wypełnieniu podstawowych warunków technicznych, pod warunkiem prawidłowego złożenia wniosków, można uzyskać zgodnie z przepisami w ciągu 15 dni.

Jeżeli  przedsiębiorca, osoba fizyczna nie zdecyduje się na samodzielną rejestrację działalności gospodarczej lub rzemieślniczej, korzystając z wyżej przedstawionej procedury (krok po kroku) przez rządowy portal HITRO HR może zaangażować do zarejestrowania działalności gospodarczej kancelarię adwokacką. Wykaz adwokatów i kancelarii prawnych dostępny jest na stronie Chorwackiej Izby Adwokackiej - Hrvatska odvjetnička komora: http://www.hok-cba.hr/Default.aspx?sec=138. Strona Izby jest w języku chorwackim i angielskim. Kancelarię można wybrać według miejsca lokalizacji planowanej działalności gospodarczej i języka do komunikacji z prawnikiem.

Działalność rzemieślnicza - wynajem kwater przez obcokrajowców.

 Warunkiem, aby obcokrajowiec mógł w Chorwacji wynajmować pokoje/apartamenty jest zarejestrowanie działalności gospodarczej. W takim przypadku należy dokonać rejestracji działalności rzemieślniczej.

Informacje o tym znajdują się na naszej stronie internetowej w Przewodniku po rynku http://zagrzeb.trade.gov.pl/pl/przewodnikchorwacja/article/detail,649,Rejestracja_dzialalnosci_gospodarczej.html

Rejestracja działalności w rejestrze rzemieślników (obrtni registar), jest odpowiednikiem polskiej ewidencji działalności gospodarczej.

Po wpisaniu do ww rejestru osoba fizyczna uzyskuje status rzemieślnika (obrtnik).

W prawie chorwackim pod nazwą rzemiosło i rzemieślnik rozumie się samodzielne i ciągłe prowadzenie dopuszczonej prawem działalności przez osobę fizyczną w celu osiągnięcia zysku w produkcji, transporcie lub świadczeniu usług na rynku.

 Razem z wnioskiem o wpis do rejestru (obrtni registar) należy złożyć kopie paszportu, zezwolenia na pobyt oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o spełnieniu wymaganych kryteriów zdrowotnych przez osobę, która  zamierza prowadzić ww działalność. Dodatkowo należy przedstawić kopie dokonanych opłat rejestracyjnych.

 Po wpisaniu się do ww rejestru - koniecznie bez podawania daty rozpoczęcia działalności - cudzoziemiec czeka  na uzyskanie zezwoleniana pobyt, które jest jednocześnie zgodą na pobyt i pracę na terenie Chorwacji dla danej osoby.

Po otrzymaniu tego zezwolenie należy do odpowiedniego urzędu (Ured za gospodarstwo, Zapolska 1, Pescenica tel. +385 1 23 33 777) zgłosić datę rozpoczęcia działalności. 

Jednocześnie informujemy, że sama rejestracja nie wystarcza do rozpoczęcia działalności. Należy również ubiegać się (i otrzymać) zgodę odpowiedniej jednostki terytorialnej właściwej dla miejsca planowanego wykonywania działalności o spełnieniu kryteriów - przestrzennych (miejsce), lokalowych i innych.

Rejestracji działalności mogą dokonać dwie lub więcej osób fizycznych (na podstawie umowy w formie pisemnej) i prowadzić działalność pod jedną firmą.

Prowadzenie działalności może być realizowane samodzielnie przez rzemieślnika lub osobę przez niego zatrudnioną na podstawie przepisów prawa i po otrzymaniu odpowiednich zgód.

Od dnia wpisu do rejestru rzemieślników, rzemieślnik ma 12 miesięcy na rozpoczęcie działalności.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że podjęcie działalności gospodarczej przed uzyskaniem zezwolenia jest poważnym wykroczeniem. W przypadku tego wykroczenia mogą być nałożone przez tutejszą inspekcję pracy wysokie kary pieniężne do deportacji z Chorwacji włącznie.

 Następnie należy spełnić szereg wymogów określonych w przepisach miejscowego ministerstwa turystyki w rozporządzeniu o klasyfikacji i kategoryzacji obiektów, w których świadczone są hotelarskie usługi w gospodarstwach domowych (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (dziennik urzędowy Narodne novine 88/07i NN 58/08 - przepisy w języku chorwackim dostępnie na stronie internetowej dziennika urzędowego Narodne Novine http://www.nn.hr/ - link http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx.

W przepisach tych omówione są także szczegółowo wymogi, jakie musi spełniać taki obiekt aby móc świadczyć usługi.  Obiekt  musi uzyskać decyzję właściwego organu lokalnej administracji dopuszczającą świadczenie takich usług.

 Wg informacji otrzymanych z Izby Rzemieślniczej w Zagrzebiu obcokrajowiec może świadczyć usługi wynajmu pokoi gościnnych w Chorwacji po spełnieniu szeregu wymogów prawnych - np. posiadanie prawa własności obiektu, zarejestrowania działalności w formie rzemiosła (obrt), uzyskania wymaganych zgód na pobyt i pracę, zarejestrowanie w tut. ZUS itp. Pociąga to za sobą konieczność dokonywania szeregu stałych opłat i składek.

Istnieje jednak możliwość prowadzenia tej działalności w formie sezonowej np. w sezonie letnim, co oznacza wg tutejszych przepisów prowadzenie działalności przez maksimum 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Wznowienie działalności po przerwie nie wymaga nowych zezwoleń.

Zaletą takiej rejestracji jest to, że tylko za ten okres płaci się obowiązkowe składki (tutejszy ZUS, podatki ) oraz inne obowiązkowe opłaty. Podkreślamy, że rejestracja działalności (sezonowa lub nie) powoduje konieczność płacenia składek na tutejszy ZUS, co przy zastosowaniu minimalnej kwoty, od której naliczane są opłaty ZUS wynosi około 1.700 kun miesięcznie - aktualne kursy dostępne na stronie Banku Centralnego ( Hrvatska Narodna Banka) - http://www.hnb.hr/tecajn/htecajn.htm?tsfsg=9af87ac67c6cf24a85efeba0b6168042

 Dodatkowo rzemieślnik musi płacić obowiązkową składkę za przynależność do Izby Rzemieślniczej, a następnie podatki (dochodowe i ew. VAT oraz narzuty wynikające z prawa chorwackiego, a stanowiące przychód samorządów lokalnych. Więcej o podatkach w Przewodniku po rynku w dziale System Podatkowy.

 W przepisach o świadczeniu usług hotelarsko-gastronomicznych Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 138/06) ustawodawca przewiduje możliwość wynajmu pokoi gościnnych przez obywateli Unii Europejskiej posiadających prawo własności do obiektów znajdujących się na terenie Chorwacji. Oznacza to, zrównanie praw obywateli Unii Europejskiej z obywatelami Chorwacji, a w praktyce korzystanie z prawa do wynajmowania pokoi bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej, uzyskiwania zgód, płacenia składek na ZUS itp. Takie rozwiązanie dopuszcza także możliwość płacenia zryczałtowanych podatków.

 

 

 

Jak założyć filię/oddział w Chorwacji? (wersja skrótowa)

 

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą otwierać filie/oddziały w Chorwacji, zgodnie z postanowieniami Ustawy o spółkach handlowych (Zakon o trgovačkim društvima).

W Chorwacji obowiązują wszystkie wymogi i procedury związane z zakładaniem filii/oddziału, jak dla spółek i firm chorwackih, tak i dla obcokrajowców .

Filia/oddział nie jest traktowana jako osoba prawna. Wszystkie prawa i obowiązki nabyte zostaną przez założyciela filii/oddziału. Filia/oddział podlega pod firmę założycielską i należy podać adres siedziby i adres założyciela.

 

Filię/oddział można założyć na podstawie:

- specjalnej decyzji, o której decyduje osoba fizyczna (przedsiębiorca), zgodnie z oświadczeniem o zakładaniu ,

lub

- specjalnej decyzji upoważnionego organu władz spółki handlowej, zgodnie z oświadczeniem  o zakładaniu spółki, umową społeczną, statutem spółki

Decyzja o zakładaniu filii/oddziału musi być poświadczona przez notariusza.

 

Do decyzji o zakładaniu filii/oddziału należy wpisać:

- firmę i siedzibę założyciela, oraz firmę i siedzibę filii/oddziału

- przedmiot działalności gospodarczej założyciela i przedmiot działalności gospodarczej filii/oddziału

- jeżeli założyciel jest spółką kapitałową, wysokość kapitału zakładowego i  wysokość kapitału wpłaconego; jeżeli założyciel jest spółką osobową, imiona i nazwiska członków spółki, którzy są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania spółki lub imię i nazwisko przedsiębiorcy (osoby fizycznej)

-   imię/imiona, niepowtarzalny numer identyfikacyjny (JMBG - jedinstveni matični broj građana) i miejsce zamieszkania osób z filii/oddziału, upoważnionych do reprezentowania w Chorwacji założyciela zagranicznego filii/oddziału

 

Filie/oddziały należy wpisać do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (registarski sud), w zależności od miejsca zakładania filii/oddziału.

Przy wpisie filii/oddziału do rejestru przedsiębiorców, do wniosku o wpis do rejestru należy również dołączyć potwierdzone notarialnie w języku oryginalnym i uwierzytelnione w języku chorwackim następujące dokumenty:

- wyciąg z rejestru, w którym wpisany jest założyciel i w którym widoczna jest forma prawna i czas zakładania filii/oddziału ze strony założyciela zagranicznego

- decyzja założyciela o zakładaniu filii/oddziału

- potwierdzony notarialnie odpis wniosku o zakładaniu filii/oddziału według przepisów kraju, w którym założyciel zarejestrował siedzibę

- potwierdzony notarialnie raport finansowy (streszczenie) z ubiegłego roku działań biznesowych założyciela

 

Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdzi wpis do rejestru przedsiębiorców pod warunkiem, że:

- wpis został prawidłowo wprowadzony, i że istnieje w kraju, który posiada zarejestrowaną siedzibę

- założyciel wyznaczył osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, i że mają na terenie Chorwacji miejsce zamieszkania

- w kraju założyciela istnieje na zasadzie wzajemności możliwość zakładania filii/oddziału przez osoby z Chorwacji

 

Założyciel ma obowiązek zgłosić każdą zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym, żeby zmiany były wprowadzone do rejestru przedsiębiorców.

W przypadku zakładania większej liczby filii/oddziałów tego samego założyciela, procedura zakładania filii/oddziału realizowana jest osobno. Przedsiębiorca zagraniczny ma obowiązek wyznaczyć filię/oddział główny, a pozostałe należy oznaczyć kolejnymi numerami.

 

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2013
Ambasada RP w Zagrzebiu
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Vijenac 15, Zagreb 10000 , Chorwacja / Croatia
tel.: (+385 1) 4684 202, 4684 017, 4684 019, 4683 023 , fax: (+385 1) 4683 128, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek - piątek: 8.15 - 16.15
Czas lokalny: